Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yvette Werkman, secretarieel en management support

 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten door Yvette Werkman
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Yvette Werkman.
1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of waarnaar opdrachtgever verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij zij door Yvette Werkman schriftelijk zijn aanvaard.

 2. Totstandkoming van de opdracht
2.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de overeengekomen diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor de gehele levering opgegeven prijs.
2.3 De overeenkomst tussen Yvette Werkman en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte / opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.
2.4 De offerte / opdrachtbevestiging vermeldt de aard van de opdracht, de werkzaamheden die gedaan worden, de overeengekomen duur, de honorering en eventuele verdere bijzonderheden.

 3. Verplichtingen Yvette Werkman
3.1 Yvette Werkman zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren. Yvette Werkman neemt bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht.
3.2 Yvette Werkman zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht.
3.3 Yvette Werkman verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

 4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever verleent medewerking bij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst en zal Yvette Werkman alle gegevens en bescheiden, welke zij nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
4.2 Opdrachtgever is gehouden Yvette Werkman onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Yvette Werkman ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.

 5. Betaling
5.1 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden op de tussen Yvette Werkman en opdrachtgever overeengekomen wijze en in de overeengekomen termijn of deeltermijnen. Indien geen specifieke datum voor betaling is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.2 Indien na 4 weken na de vervaldatum niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan Yvette Werkman het uitvoeren van de opdracht opschorten.
5.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, brengt Yvette Werkman de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening overeenkomend met de wettelijke rente. De rentevoet kan maandelijks worden aangepast aan de dan geldende wettelijke rente.
5.5 Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op enig andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.

 6. Voortijdige beëindiging opdracht
6.1 Wanneer opdrachtgever een opdracht na een opdrachtbevestiging annuleert nog voordat met de uitvoering is begonnen, is opdrachtgever verplicht de volgende bedragen te vergoeden:
         - tot 4 weken voor aanvang van de uitvoering: 10% van het offertebedrag,
         - tot 2 weken voor aanvang van de uitvoering: 25% van het offertebedrag,
         - binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht: 40% van het offertebedrag.
6.2 Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
*     als hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
*     bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;
*     bij liquidatie van de onderneming.
6.3 Yvette Werkman heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 7. Klachtenregeling en geschillen
7.1 Klachten dienen direct bij Yvette Werkman te worden gemeld. Yvette Werkman pakt de klacht serieus op en zoekt samen met de opdrachtgever naar een bevredigende oplossing. Yvette Werkman bekijkt tevens hoe deze klacht in het vervolg voorkomen kan worden.
7.2 De aansprakelijkheid van Yvette Werkman uit hoofde van enige overeengekomen leverantie van diensten is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
7.3 Yvette Werkman is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 8. Overmacht
8.1 Yvette Werkman is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel als gevolg van andere vormen van overmacht.
8.2 In geval van enige vorm van overmacht zal Yvette Werkman daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting van Yvette Werkman het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de diensten af te nemen en te vergoeden. 

 9. Toepasselijk recht
9.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Yvette Werkman

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

20.12 | 16:12
Contact heeft ontvangen 1
20.03 | 14:57
Home heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk